PROGRAM „KLUB” 2022


Operatorem rekrutacji Rządowego Programu "Klub" - edycja 2022 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
jest Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu.

Program ten jest wsparciem finansowym dla małych i średnich klubów sportowych oraz stowarzyszeń prowadzących działalność szkoleniową, wyłącznie dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:
10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć wyłącznie na:
- wynagrodzenie szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
- zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

Wniosek wraz z załącznikami można składać od 7 kwietnia 2022 r. od godziny 13.00 /system AMODIT
przez stronę rzadowyprogramklub.pl

Konsultacja z ramienia operatora wojewódzkiego po nr tel. +48 690 515 907

Najczęściej popełniane błędy wnioskodawców:

 1. Brak danych: imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu na
  zaświadczeniu sporządzonym na podstawie ewidencji właściwej dla formy
  organizacyjnej wnioskodawcy (brak możliwości weryfikacji osób upoważnionych do reprezentacji klubu).
 2. Brak nazwiska drugiej osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zgodnie z zapisem w statucie).
 3. Brak dodatkowej informacji o kwocie otrzymanych dotacji ze środków
  publicznych w ostatnim roku obrachunkowym. Często kwota podana
  w sprawozdaniu finansowym różni się od tej podanej we wniosku.
 4. Brak sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Według ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostki składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. CIT-8 nie jest sprawozdaniem finansowym.
 5. Brak upoważnienia dla osób uprawnionych do reprezentowania.
 6. Wniosku nie mogą składać związki stowarzyszeń, tylko kluby sportowe działając w formie stowarzyszenia, a zajęcia sportowe muszą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży do lat 18.
 7. Brak statutu wnioskodawcy (załączonego w formie skanu) — statut musi być
  załączony w całości, ni tylko jego pierwsza strona.
 8. Brak odpowiedniej liczby trenerów, zgodnie z Programem w klubie
  jednosekcyjnym i przeznaczeniu całości dofinansowania na prowadzenie szkolenia sportowego wymagane jest dwóch lub więcej szkoleniowców.
 9. Niespójność daty i liczby uczestników zadania pomiędzy programem zadania
  a zakresem dofinansowania — zakres rzeczowy zadania.
 10. Brak potwierdzenia daty rejestracji klubu w zaświadczeniach wydawanych przez starostwa powiatowe.