Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

STATUT

KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ZRZESZENIA LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

Rozdział 1.

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, zwane dalej „Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS”.

§ 2

Terenem działania Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS jest obszar województwa Kujawsko-Pomorskiego określony ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa /Dz. U. Nr 96 Poz. 603/, a siedzibą władz miasto Toruń.

§ 3

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS działa na podstawie:

–  ustawy  z  dnia  7  kwietnia 1989 r. – Prawo  o  stowarzyszeniach /Dz. U.  z  2001r. Nr 79

   poz.  855  tekst  jednolity  ze  zmianami /,

–  ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie

   / Dz. U. Nr  96  z  2003 r. poz. 873  ze  zmianami / ,

–  ustawy  z  dnia  25  czerwca 2010 r .  o  sporcie  / Dz. U.  z  2010r. Nr  127  poz. 857 /,

–  niniejszego  statutu.

§ 4

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS jest powszechną organizacją działającą w zakresie kultury fizycznej i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast, pracowników zakładów pracy i ich rodzin oraz dzieci, młodzieży i pracowników szkół.

§ 5

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.

§ 6

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS może być członkiem krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej i turystyki, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.

§ 7

 1. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 2. Barwami Zrzeszenia LZS są kolory zielony i czerwony.
 3. Flaga Zrzeszenia LZS jest koloru zielono-czerwonego, po środku której znajduje się godło Zrzeszenia LZS.
 4. Godłem Zrzeszenia LZS jest koło, na którego zielonym polu znajdują się ułożone w obwodzie kłosy, a po środku wschodzące słońce. Na ogólnym tle godła figurują trzy litery: L Z S.

Rozdział 2

Cele statutowe i środki działania

§ 8

Celem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego poprzez:

 1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych jak również tworzenie warunków w tym zakresie.
 2. Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży.
 3. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju i regionu.
 4. Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka.

§ 9

Dla osiągnięcia swego celu Wojewódzkie Zrzeszenie LZS podejmuje następujące działania:

 1. Programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki i zapewnia jego realizację w oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziała w tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.
 2. Organizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne i krajoznawcze dla swych członków oraz w środowisku działania jak również bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez inne organizacje, instytucje i stowarzyszenia.
 3. Propaguje piękno kujawsko-pomorskiego regionu oraz zapoznaje z jego dorobkiem kulturalnym i najwartościowszymi osiągnięciami.
 4. Rozwija w różnych formach propagandę wychowania fizycznego, sportu i turystyki, między innymi poprzez własne wydawnictwa.
 5. Prowadzi działalność kulturalno oświatową i współdziała w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury.
 6. Stwarza możliwości dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo podnoszenia ich sportowego poziomu.
 7. Organizuje kursy, konferencje, seminaria i obozy, na których szkoli kadrę działaczy, organizatorów, instruktorów i sędziów dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 8. Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija działalność w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji obiektów i urządzeń sportowo-turystycznych.
 9. Podejmuje inne przedsięwzięcia, w tym współpracę międzynarodową, zgodnie z prawem i w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

§ 10

Dla pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych Wojewódzkie Zrzeszenie LZS może prowadzić działalność gospodarczą z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.

§ 11

Wojewódzkie Zrzeszenie LZS opiera swoją działalność na pracy społecznej i aktywności swych członków , a dla należytej i pełnej realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

Członkowie ich prawa i obowiązki.

§ 12

Członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 13

Członkami Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS mogą być:

 1. Terenowe organizacje Zrzeszenia LZS posiadające osobowość prawną.
 2. Ludowe Kluby Sportowe i Turystyczne.
 3. Uczniowskie Kluby Sportowe.
 4. Inne stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną.

Przyjęcie osób prawnych w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnego  zgłoszenia  zainteresowanego  przyjętego  przez  Prezydium  Rady Wojewódzkiej  Kujawsko – Pomorskiego  Zrzeszenia  LZS.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Uczestniczyć poprzez swych delegatów, wybranych zgodnie z ordynacją wyborczą, w wojewódzkim zjeździe delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym
  1. małoletni w wieku od 16 do 18 lat w organach Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS nie mogą stanowić większości osób wchodzących w ich skład;
  1. małoletni w wieku poniżej 16 lat nie posiadają prawa w głosowaniu na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Brać czynny udział w zawodach oraz imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych.
 3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS oraz oceniać ich działalność.
 4. Otrzymywać od władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
 5. Używać jego barw i godła.
 6. Korzystać z ulg w ośrodkach szkoleniowo-sportowo-turystycznych Zrzeszenia LZS na zasadach ustalonych przez gestora bazy.
 7. Korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Zrzeszenia LZS.

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 3. Branie czynnego udziału w działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz czystej sportowej rywalizacji.
 5. Podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego.

§ 16

Członkami wspierającymi Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS mogą być instytucje, organizacje i osoby fizyczne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej  i  turystyki  a  ich  przyjęcie  w  poczet  członków  następuje  na  podstawie pisemnego zgłoszenia  zainteresowanego  przyjętego  przez  Prezydium  Rady  Wojewódzkiej Kujawsko – Pomorskiego  Zrzeszenia  LZS.

§ 17

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. Brać udział poprzez swych przedstawicieli z głosem doradczym w Wojewódzkich Zjazdach Delegatów.
 2. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i oceniać ich działalność.

§ 18

Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. Pomoc Wojewódzkiemu Zrzeszeniu LZS w realizacji jego statutowych celów.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej.
 3. Przestrzeganie statutu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS

§ 19

 1. Członkami honorowymi Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone w rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
 2.  Godność członka honorowego nadawana jest przez Radę Wojewódzką Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

§ 20

 1. Członkowie honorowi mają prawo do:
 2. udziału z głosem doradczym w Wojewódzkich Zjazdach Delegatów;
 3. udziału w imprezach Zrzeszenia LZS;
 4. korzystania z uprawnień określonych przez Radę Wojewódzką Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS.
 5. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

§ 21

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. Wystąpienie członka Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS zgłoszonego na piśmie.
 2. Wykluczenia członka Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w razie istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 3. Skreślenia z listy członków Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w razie nieuczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań.
 4. Rozwiązania organizacji – członka Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 5. Rozwiązania Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

Rozdział 4

Władze Zrzeszenia LZS.

§ 22

 1. Władzami Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS są:
 2. Wojewódzki Zjazd Delegatów;
 3. Rada Wojewódzka;
 4. Wojewódzka Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS trwa 4 lata.
 6. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem członków Rady Wojewódzkiej, z którymi nawiązano stosunek pracy w Zrzeszeniu.
 7. Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 23

Władze Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem uchwalanym każdorazowo przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.

§ 24

 1. Wojewódzki Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 2. Wojewódzkie Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zjazdy Delegatów zwoływane są co cztery lata przez Radę Wojewódzką, przy czym termin i miejsce oraz porządek powinien być podany do wiadomości delegatom nie później ni 14 dni przed datą zjazdu.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest na skutek:
 5. uchwały poprzedniego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów;
 6. uchwały Rady Wojewódzkiej;
 7. wniosku Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;
 8. wniosku złożonego na piśmie przez co najmniej 50% członków zwyczajnych Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

§ 25

 1. W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym wybrani delegaci członków zwyczajnych, zachowując ważność mandatów na okres trwania kadencji.
 2. Zasady dotyczące kampani sprawozdawczo-wyborczej ustala Rada Wojewódzka.

§ 26

W Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS biorą udział z głosem doradczym:

 1. Członkowie ustępujących władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 2. Osoby posiadające honorowe członkostwo Zrzeszenia LZS.
 3. Przedstawiciele członków wspierających.
 4. Zaproszeni goście.

§ 27

Wojewódzki Zjazd Delegatów wybiera każdorazowo Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i  Sekretarza Zjazdu oraz uchwala regulamin obrad.

§ 28

Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:

 1. Uchwalanie kierunków i programów działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Rady Wojewódzkiej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Wojewódzkiej.
 4. Wybór Przewodniczącego, członków Rady Wojewódzkiej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd krajowy.
 5. Uchwalenie statutu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i dokonywanie jego zmian.
 6. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Wojewódzką,  Wojewódzką Komisję Rewizyjną lub delegatów.

§ 29

 1. Rada Wojewódzka składa się z 21 – 31 osób.
 2. Liczbę członków Rady Wojewódzkiej ustala każdorazowo Wojewódzki Zjazd Delegatów.

§ 30

 1. Rada Wojewódzka jest najwyższą władzą Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS między zjazdami i kieruje jego bieżącą działalnością.
 2. Do kompetencji Rady Wojewódzkiej należy:
 3. wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów;
 4. reprezentowanie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS na zewnątrz;
 5. planowanie i kierowanie całokształtem działalności Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
 6. uchwalanie budżetu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS oraz jego realizowanie;
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS do innych stowarzyszeń kultury fizycznej;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS;
 10. koordynowanie i wspieranie działalności organizacyjnej i merytorycznej członków Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS;
 11. wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
 12. Rada Wojewódzka zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

§ 31

W razie naruszenia przez członka zwyczajnego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS postanowień niniejszego statutu lub uchwał władz , Radzie Wojewódzkiej przysługuje prawo:

 1. Zwracania uwagi na stwierdzone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie.
 2. Odmowy pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.
 3. Zawieszenia, wykluczenia lub wykreślenia z członka Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.
 4. Zgłoszenie zaistniałej sytuacji do organu rejestrowego członka zwyczajnego.

§ 32

Rada Wojewódzka działa kolegialnie a jej organem wykonawczym jest Prezydium.

§ 33

 1. Prezydium Rady Wojewódzkiej składa się z  od  7  do  11  osób.
 2. W skład Prezydium wchodzą:
 3. Przewodniczący  wybierany  przez  Wojewódzki  Zjazd  Delegatów;
 4. 2 – 3 zastępców Przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członkowie wybierani przez Radę Wojewódzką.
 5. Liczbę członków Prezydium ustala na swym pierwszym posiedzeniu Rada Wojewódzka.
 6. W okresie między posiedzeniami Rady Wojewódzkiej jej uprawnienia realizuje Prezydium.

§ 34

 1. Rada Wojewódzka może powoływać komisje problemowe, które mogą mieć charakter stały lub doraźny.
 2. Komisje realizują zadania powierzone im przez Radę Wojewódzką.
 3. Składy komisji problemowych ustala Rada Wojewódzka.

§ 35

Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Rady Wojewódzkiej jej Prezydium oraz komisji problemowych określają regulaminy przyjęte i uchwalone przez Radę Wojewódzką.

§ 36

 1. Całokształt działalności Rady Wojewódzkiej jest kontrolowany przez Wojewódzką Komisję Rewizyjną co najmniej raz w roku.
 2. Wojewódzka Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków w tym Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza.
 3. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach pozostałych władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS oraz jednostek będących członkami zwyczajnymi Zrzeszenia LZS.

§ 37

 1. Wojewódzka Komisja Rewizyjna:
  • przeprowadza okresowe kontrole działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Rady Wojewódzkiej;
  • określa terminy i sposoby usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  • koordynuje działalność Komisji Rewizyjnych organizacji i stowarzyszeń , będących członkami zwyczajnymi Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS;
  • dokonuje kontroli i analizy rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS;
  • składa Wojewódzkiemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swej działalności;
  • posiada wyłącznie prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Radzie. Wojewódzkiej
  • Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez tą komisję.

§ 38

 1. Obsługę techniczno-organizacyjną władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS zapewnia biuro Zrzeszenia.
 2. Biuro mieści się w siedzibie Wojewódzkiego Zrzeszenia.
 3. Dla usprawnienia pracy organizacyjnej i statutowej Zrzeszenie może tworzyć oddziały biura.

Rozdział 5

Organizacja i terenowe organy Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

§ 39

 1. Terenowymi organizacjami Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS, realizującymi jego statutowe zadania są:
  • Powiatowe Zrzeszenia LZS;
  • Gminne i Miejsko – Gminne Zrzeszenia LZS;
  • Ludowe Zespoły Sportowe.
  • Terenowe  organizacje  Zrzeszenia  LZS  wymienione  w  pkt. 1  muszą  posiadać osobowość  prawną.
  • Strukturę oraz zakres działania terenowych organizacji Zrzeszenia LZS wymienionych w pkt. 1 określają ich statuty i regulaminy.

§ 40

 1. Funkcję terenowych władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS wymienionych w § 39 pkt. 1 a i b  sprawują:
  • Powiatowe i Gminne Zjazdy Delegatów;
  • Rady Powiatowe i Gminne;
  • Powiatowe i Gminne Komisje Rewizyjne.
 2. Funkcję terenowych władz Zrzeszenia LZS wymienionych w § 39  pkt. 1 c sprawują:
  • ogólne zebrania LZS;
  • zarządy LZS;
  • Komisje Rewizyjne LZS.

Rozdział 6

Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów.

§ 41

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS przyznawane są odznaczenia i nagrody.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Rada Wojewódzka.

§ 42

 1. W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał władz Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS , Radzie Wojewódzkiej przysługuje prawo wymierzania kar.
 2. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Radę Wojewódzką.

§ 43

 1. Rozstrzyganie sporów w obrębie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS należy do Rady Wojewódzkiej.
 2. Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa Rada Wojewódzka.

Rozdział 7

Majątek i fundusze Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS.

§ 44

 1. Majątek Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  • wpływy ze składek członkowskich;
  • dotacje państwowe;
  • dotacje samorządowe;
  • darowizny;
  • wpływy z działalności gospodarczej;
  • inne wpływy z działalności statutowej.

§ 45

 1. Do nabywania, zbywania oraz obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań uprawniona jest wyłącznie Rada Wojewódzka. Decyzje w tych sprawach zapadają większością 2/3 , głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Wojewódzkiej.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli Rady Wojewódzkiej w tym Przewodniczącego, z-cy Przewodniczącego, sekretarza lub skarbnika.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe.

§ 46

Zmiana statutu może być uchwalona przez Wojewódzki Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów i wymaga zatwierdzenia  przez organ rejestrowy.

§ 47

 1. Władzom Zrzeszenia LZS przysługuje prawo kooptacji w przypadku zmniejszenia stanu liczbowego jej składu.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 48

Rozwiązanie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS jako związku stowarzyszeń może nastąpić:

 1. Na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów delegatów Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Uchwała określa sposób likwidacji, rozdysponowanie majątku oraz ustala likwidatora.
 2. Decyzji Sądu Rejestrowego na wniosek organu nadzorującego.

§ 49

 1. Likwidatorem Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS są członkowie Rady Wojewódzkiej wybrani przez Wojewódzki Zjazd Delegatów.
 2. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Rady Wojewódzkiej.
 3. Likwidator nie może zawierać nowych transakcji, chyba że jest to konieczne dla likwidacji.
 4. Likwidacja Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS następuje w terminach i zasadach określonych przepisami.

Statut przyjęty  Uchwałą Nr 3 z dnia 23 stycznia 2016r.

przez  V Zjazd Delegatów.